Delta i nästa nummer av Astra – Astra are looking for contributions for vol. 4!

Bild med text. Ljust orange bakgrund. Med svart text står det i växlande typsnitt: DELTA i nästa nummer av ASTRA TEMA: OMSORG OMTANKE OMVÅRDNAD

[English below]

Astra tar nu emot bidrag till nummer 4/2021 på temat ”Omsorg, omtanke, omvårdnad”!

Nästa nummer är delvis ett samarbete med finska tidskriften Tulva, vars fjärde nummer i år kommer ha temat ”Self Care”. På Astra har vi löst upp tematiken lite, genom att ställa frågor som:

Vad är skillnaden mellan att ta hand om sig själv och att ta hand om andra? Finns det en sån skillnad?

Hur översätter vi ordet ”care” till svenska? Omhändertagande? Omsorg? Omvårdnad? Omtanke? Det blev många ”om-”. Vi valde att använda tre av dem i temarubriken. Vad signalerar de för dig?

Tar vi i förlängningen också hand om andra om vi tar hand om oss själva? Är vi lurade att tro att ”self-care” är själviskt och tar ifrån våra relationer, snarare än ger åt dem?

Var går egentligen gränsen mellan jag och du? Bygger den på en uppdelning av världen i ”vi och dem”, och ett ständigt jämförande?

Är vi enskilda individer på det sättet att vi kan separera oss från varandra, från jorden vi lever på, ekosystemen vi är del av?

Vad händer om vi inkluderar att ta hand om vår omgivning som en del i att ta hand om oss själva, utan självutplåning?

Vad är omsorg, omtanke, omvårdnad i en kapitalistisk värld? Kan det vårdande fungera som motstånd i en värld som ständigt försöker få oss att fylla vår tid med prestation och konsumtion? Som konstnären Tricia Hersey säger: ”Grind culture wants us to keep going no matter what. I sit my ass down and daydream.”

Vi är mycket nyfikna på att höra vad dessa frågor väckte i er!

Skicka era textförslag (gärna ett utkast på ungefär en sida) till astra@astra.fi senast den 3 september. Astra tar emot texter i alla genres såväl som bidrag som kombinerar text och bild.

Om ditt förslag tas med är deadlinen för färdig text 24 september.

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men är publicerar även texter på andra språk, såväl som flerspråkiga bidrag.

 

***

 

Astra are looking for contributions for vol. 4/2021 on “Care”!

Next issue is partly a collaboration with the Finnish magazine Tulva, and their vol. 4 this year has “Self-care” as its theme. Astra have loosened up the theme a bit, by asking questions such as:

What’s the difference between self-care and care, or between caring for oneself and caring for others? Is there such a difference? What are these words signaling?

When we take care of ourselves, do we then also take care of others? Are we lured into believing that self-care is selfish, something that steals from our relationships rather than nurtures and gives to them?

Where do we even draw the line between self and other? Do we at all, or is such a division built on dividing the world into us/them and a constant comparing and competing?

Are we individual in the way that we can separate ourselves from each other, from the earth, the land, the ecosystems we are part of?

What happens if we include taking care of our communities and surroundings as a way of taking care of ourselves, and without self-sacrifice?

How do we imagine care under capitalism? Can care be a form of resistance in a society that wants to force us into constant productivity and consumption? As the artist Tricia Hersey puts it: “Grind culture wants us to keep going no matter what. I sit my ass down and daydream.”

We are curious to hear what these questions stir in you!

Send text suggestions (we prefer drafts of approx. 1 page) to astra@astra.fi. Deadline is September 3rd. Astra publish texts of all genres, including pieces that combine text and illustration. We read, work and edit in English and Swedish but also publish texts in other languages, as well as multi-lingual pieces.

If your draft is accepted the final deadline will be on September the 24th.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive.