Astra tar sommarledigt!

Brun bakrgund med rosa text. Texten lyder: Astra tar sommarledigt i juli. I mindre, ljusgul text står det: Astra tar sommarledigt i juli. Astra is on summer vacation in July.Den första juli går Astras redaktion och styrelse på sommarledighet. Vi är tillbaka igen i augusti. Glad sommar!


Open call: Delta i nästa nummer av Astra! Tema: Misslyckande

Bilden föreställer en lila och vit bakgrund med svart text. Texten lyder: Delta i nästa nummer av Astra. Tema Misslyckande.[English below]

Välkomna att skicka bidrag till årets sista nummer av Astra! Temat för vinternumret 2022 är Misslyckande.

Efter den senaste tidens nyheter är det kanske lätt att bli nedslagen av att tänka på misslyckanden – Och självklart tar vi gärna emot era texter om dessa händelser. De behövs! Ja, texterna alltså.

Men när vi valde temat funderade vi i helt andra banor: Vi tänkte på hur "misslyckande" kan användas som alternativ till de "lyckanden" vi tror att vi måste uppnå för att bli just lyckliga. Misslyckande som ett sätt att vägra prestation, framgång och utstakade vägar för livet. Vi kanske misslyckas med att vara effektiva och hittar helt nya djup i långsamhet. Eller kanske misslyckas vi enligt normen, genom att vi valt ett liv utan karriär, giftermål och kärnfamilj?

Vi är också nyfikna på att höra vad ni hittat i era misslyckanden, och hur ni förstår dem. Om det inte blev som du tänkt, hur blev det istället? Vad övar vi på när vi märker att det är okej att misslyckas? Varför säger vi till barn att det hör till livet att misslyckas – upp på cykeln igen bara, nästa gång ramlar du inte! – medan vi har mycket svårare att ha den inställningen till oss själva som vuxna? När slutar det "vara okej" att misslyckas, och varför?

Ja, allt det här och mycket mer har vi klurat på. Men vad tänker ni? Senast den 2 september vill vi ha era idéer och utkast på texter om Misslyckande! Mejla dem till astra@astra.fi så hörs vi då! Alla bidrag arvoderas med en symbolisk summa om 50-70€.

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar gärna texter även på andra språk – framförallt minoritetsspråk – såväl som flerspråkiga bidrag.

Bilden föreställer en vit bakgrund med svart text. Texten lyder: Skicka din textidé (gärna med ett bifogat utkast) till astra@astra.fi senast andra september 2022.***

Image with text: Violet and white background. Black text that says Contribute in the next issue of Astra. Theme Failure.

Welcome to send submissions to Astra no. 4/2022!

This year's winter issue will be on Failure.

After reading the news in recent times, it might feel a bit discouraging to focus on a theme such as Failure – but when we made up our mind about the theme, we were thinking in terms of failure as an alternative to the "success" the societal norms tell us we need to have to live good and worthy lives.

Failure as refusal, failure as in choosing slow instead of efficient, failure as in choosing not to have a carreer, or marriage, or children... We're also curious to hear what you've found in your own failures, and how you understand them. If it didn't go as you had planned, what happened instead? What are we practicing when we realise it's okay to fail? Is it a rediscovery of the way we live as children, when adults tell us it's okay to fail to ride a bike the first time we try – and when, if so, did failure stop to "be okay"?

This, and much more, is the kind of things we've been thinking about. But where do your thoughts go? We want your ideas and drafts by September 2. Email them to astra@astra.fi! We pay all writers a symbolic sum of 50-70€.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive. We mostly publish pieces in Swedish, but welcome submissions in other languages too – especially minority languages – as well as multilingual pieces.

White text on black background. The text says: Send your idea (preferably with an attached draft!) to astra@astra.fi by September the second 2022.


Omslaget till Astra 2 / 2022, tema Maskulinitet(er)

Astra 2/2022 Maskulinitet(er)

Omslaget till Astra 2 / 2022, tema Maskulinitet(er)[English below]

Astra välkomnar sommaren med ett nytt nummer, denna gång på temat Maskulinitet(er)! Nummer 2/2022 har även det fått ett tema föreslaget och framröstat av våra läsare.

I maskulinitetsnumret möts vi av texter som diskuterar normer och traditioner, värnplikt och konst, transmaskulinitet och gaybastun. Numret spiller även över sina egna gränser och väver in trådar om femme-identitet och en bokrecension av Torrey Peters' Detransition, baby. Den sistnämnda fortsätter det nya inslaget av konst- och litteraturkritiska texter som vi hoppas ska bli ett fast inslag i tidskriften framöver!

Astra nummer 1/2022 på temat Sexualitet & intimitet kan köpas hos Astras återförsäljare i Finland och Sverige, samt i fysisk och digital form nedan.

Medverkande skribenter i numret:

Anna Remmets

eve pamela grice

Filip Hallbäck

Jonas Rothlaender

Jonas Thál

Leila Inanna Sultan

Lou Mattei

Malin Bergström

Mari Saldon

Nana Blomqvist

Rudeina Mkdad

Teysir Subhi

Tom Kettunen

Robin Valtiala

***
Astra is welcoming the summer with a new issue, this time on Masculinities! The second issue of 2022 got its theme from our readers's survey, just as our first issue this year.

Here, we meet texts on norms, traditions, military service, art, trans masculinities and the gay sauna. Poetry, prose and literary reviews stand side by side with photography and more academic articles.

Buy Astra 1/2022 in store in Finland or Sweden, or get your physical or digital copy below:

Köp numret (Print + PDF) här:

Köp digitalt lösnummer (nedast PDF) här:


Astra 1 / 2022 omslag. Tema: sexualitet

Astra 1/2022 Sexualitet & intimitet

Astra 1 / 2022 omslag. Tema: sexualitet och intimitet[English below]

Astra nummer 1/2022 på temat Sexualitet & intimitet är här! Temat är ett resultat av vår läsarundersökning, där de svarande fick lämna förslag på teman de ville att Astra skulle ta sig an. Vi lät sedan våra följare på Instagram rösta på vilket av alla förslag från läsarundersökningen de helst ville se. Här har ni det!

Sexualitet och intimitet kan var för sig leda tankarna till både väldigt lika och väldigt olika saker, vilket avspeglas i numret. Den som hoppas på explicita sexskildringar kommer inte bli besviken, men inte heller den som vill läsa filosofiska texter om närhet till och genom konst och litteratur. Historia, dejting, bärande och bristande queera gemenskaper, anknytning och relationer är andra infallsvinklar skribenterna valt när de närmat sig tematiken för årets vårnummer.

Astra nummer 1/2022 på temat Sexualitet & intimitet kan köpas hos Astras återförsäljare i Finland och Sverige, samt i fysisk och digital form nedan.

Printnummer:

Digital kopia (PDF)

Medverkande i numret:

Juliet Atto

Lisa Carlsson

Rosanna Fellman

Mathias Rosenlund

Tova Gerge

Sara Hallström

Kaitlyn D. Hamilton

Sandra Holmqvist

Iisa Lepistö

Lo Ragnar Lindström

Sam

Mai Palmberg

Emma Strömberg

Leila Inanna Sultan

Aylin Unal

Roby Redgrave

Hanna Stenman

Hanna Valle

Maria Dalnäs

Amy Gelera

Linnéa Enström

Sara St. Clair

Bild på omslaget:

Emma Johansson

 

***

 

Astra 1/2022 on Sexuality & Intimacy is here! The theme is a result of our reader survey, where the respondents were asked what themes they would like Astra to cover. We then let our followers on Instagram decide which of all the suggestions from the reader survey they most wanted to see. And this is it!

Sexuality and intimacy can, when they each stand on their own, lead the mind to both very similar and completely different things. This is something you will see reflected in the issue. Those who hope for explicit sex depictions will not be disappointed, but neither will those who wish to read philosophical pieces on closeness to and through art and literature. History, dating, belonging and alienation within queer communities, attachment and relationships are other angles of approach that the writers have chosen.

Buy Astra 1/2022 in store in Finland or Sweden, or get your physical or digital copy below:

In print:

PDF download:


Open call: Delta i nästa nummer av Astra, tema Ekologier

[English below]

 

Det är dags att skicka textförslag till Astra nummer 3/2022! Denna gång är temat Ekologier.

Ordet får oss att tänka på ekofeminism och nätverk, svampmycel, trädrötter, utrotningshot, mikroorganismer och internet. Det får oss att läsa Robin Wall Kimmerers bok Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge, and the Teachings of Plants högt för varandra – citat som "People often ask me what one thing I would recommend to restore relationship between land and people. My answer is almost always: 'Plant a garden'. It's good for the health of the earth, and it's good for the health of the people. A garden is a nursery for nurturing connection. The soil for cultivation of practical reverence. And its power goes far beyond the garden gate. Once you develop a relationship with a little patch of earth, it becomes a seed itself. Something essential happens in a vegetable garden. It's a place where, if you can't say 'I love you' out loud, you can say it in seeds. And the land will reciprocate in beans" – och drömma.

Vi tar emot texter i alla tänkbara och otänkbara genrer. Kom ihåg att bifoga ett utkast eller en utförligt beskriven idé när du mejlar ditt förslag till oss.

~ Utkast och idéer skickas till astra@astra.fi senast den 22 april.

~ Bidragen arvoderas med en symbolisk summa på 50-70€.

~ Om ditt bidrag tas med i tidningen är slutdeadline för färdig text 13 maj (därefter finns tid för arbete med texten ihop med redaktör).

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar även texter på andra språk, såväl som flerspråkiga bidrag.

 

***

 

It's time to send submissions for Astra 3/2022, on Ecologies!

The theme makes us think of ecofeminism and communities, networks and the internet, myceliums and roots, extinction, microorganisms and eco spirituality. It makes us read Robin Wall Kimmerer's book Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge, and the Teachings of Plants to each other – quotes like "People often ask me what one thing I would recommend to restore relationship between land and people. My answer is almost always: 'Plant a garden'. It's good for the health of the earth, and it's good for the health of the people. A garden is a nursery for nurturing connection. The soil for cultivation of practical reverence. And its power goes far beyond the garden gate. Once you develop a relationship with a little patch of earth, it becomes a seed itself. Something essential happens in a vegetable garden. It's a place where, if you can't say 'I love you' out loud, you can say it in seeds. And the land will reciprocate in beans" – and dream.

As always, we publish texts of all genres. Just remember to attach a draft or a detailed description of what it is you want to write about.

~ Ideas and drafts can be sent to astra@astra.fi, deadline is 22nd of April.
~ We pay all writers a symbolic sum of 50-70€
~ If your submission is accepted, the final readline for finished texts is 13th of May.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive.