Delta i nästa nummer av Astra – Tema ”Svart feminism i Norden”

Black power-knytnäven i bilden på förstasidan: Eugenio Hansen. Bilden är modifierad.

[English below]

Mitt i en global pandemi, en försämrande global ekonomisk kris, och ett klimat där alltmer kraftfulla högerpopulistiska vindar blåser har Black Lives Matter-rörelsen mobiliserat fler människor i USA än någonsin och ytterligare miljontals människor runtom i världen. Under sommaren spreds rörelsen till alla världens hörn, inklusive Norden. Svarta aktivister i Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island mobiliserade sig och anordnade protester, inte bara för att visa sin solidaritet med svarta amerikaner utan också för att markera att statligt våld och strukturell rasism även drabbar svarta människor i Norden. Detta har än en gång lyft anti-svart rasism i samhällsdebatten och påmint om relevansen av Black Lives Matter- rörelsen för Norden. Bakom mycket av detta arbete – såsom Black Lives Matter rörelsen i USA – står svarta (queera) kvinnor. Samtidigt har både det statligt sanktionerade våldet mot svarta kvinnor och transpersoner samt svarta kvinnors ledarskap i antirasistiska och feministiska rörelser förbisetts.

Detta temanummer om svart feminism i Norden har som syfte att lyfta svarta kvinnor och icke-mäns röster, erfarenheter, och analyser ur ett nordiskt perspektiv. Vi efterlyser bidrag som berör allt från samhällskritik till konst, från poesi till vetenskapliga texter, och från teori till praxis. Teman kunde exempelvis inkludera svarta feministiska rörelser i Norden, anti-svart rasism och afrofobi, Black Lives Matter, migration, svart feministisk praxis, svart feminism ur Hbtq-perspektiv, svart feminism och Pan-Afrikanism och svart feminism och intersektionalitet.

Vi efterlyser också bidrag som tar olika former, såsom forskning, essäer, debattartiklar eller intervjuer, men även poesi, litterära analyser, recensioner och dylikt.

Vi söker främst efter dig som skriver utifrån egna erfarenheter, men tar även emot bidrag från dig som forskar inom området. Vi söker bidrag som både handlar om svart feminism men som också använder sig av svart feministisk historia, litteratur, teori och praxis.

Vi välkomnar bidrag på alla språk, och kommer att publicera texter på både svenska och engelska. Om det språk du föredrar att skriva på inte är någon av dessa och du vill ha en översättning, hör av dig så försöker vi ordna en!

Skicka din idé på text (ca 500 ord) eller illustration till astra@astra.fi senast den 4 december. Glöm inte att bifoga ett utkast till texten, en skiss, portfolio eller liknande i mejlet där du beskriver din idé! Viarvoderar alla medverkande skribenter och illustratörer. Gästredaktören för temanumret är Jasmine Kelekay.

***

In the midst of a global pandemic, a worsening global economic crisis, and an increasingly far-right political climate, the Black Lives Matter movement has mobilized more people in the United States than ever before and millions more around the world. This past summer, the movement spread to all corners of the world, including the Nordic countries. Black activists in Finland, Sweden, Denmark, Norway, and Iceland mobilized and organized protests not only to show solidarity with Black Americans but also to highlight anti-Black state violence and structural racism in the Nordics. This has brought anti-Black racism into mainstream debates and served as a reminder of the relevance of the Black Lives Matter-movement for the Nordic countries. Behind much of this work – just as with the Black Lives Matter-movement in the U.S. – are Black (queer) women. Yet at the same time, the violence against Black women and trans people as well as Black women’s leadership in antiracist and feminist movements continue to be overlooked.

This special issue on Black feminism in the Nordics aims to amplify Black women and non-binary people’s voices, experiences, and analyses from a Nordic perspective. We are looking for contributions engaging everything from social criticism to art, from poetry to empirical research, and from theory to praxis. Potential themes include Black feminist movements in the Nordics, anti-Black racism and afrophobia, Black Lives Matter, migration, Black feminist praxis, Black feminism from an LBTQ-perspective, Black feminism and Pan-Africanism, and Black feminism and intersectionality. We also welcome contributions that take different forms, such as research reports, essays, op-eds, or interviews, but also poetry, literary analyses, reviews, and so forth.

We are primarily looking for contributions from people with relevant lived experiences, but also welcome contributions from people conducting research on the topic. We are especially looking for contributions that make use of Black feminist history, theory, literature, and praxis.

We welcome contributions in all languages and will be publishing texts in both Swedish and English. If your preferred language is different from these and you would like to have your contribution translated, contact us and we will try to arrange it!

Submit a proposal for your text (around 500 words) or illustration to astra@astra.fi by December 4th, 2020. Do not forget to attach a draft of your text, sketch, portfolio, etc. in the email. All contributing writers and illustrators will be paid. The guest editor for this special issue is Jasmine Kelekay.