Open call: Delta i årets sista nummer av Astra, tema Översättning!

[English below]

Välkommen att skicka bidrag till Astras sista nummer 2024 på temat Översättning!

Vad händer när språk möter språk? När en text genomgår en övergång, träder in i ett nytt språk, får nya lager och kanske en ny identitet? Varje översättning är ett beslut, en blick, ett intresse. Trots framsteg inom maskinöversättningar kvarstår frågan: Vad får bli översatt? Och vem får översätta?

John Keene skriver i ”Translating Poetry, Translating Blackness”: I believe too that we should have far more translations in general of work from outside the European and European-language sphere, more translation on work by women, by LGBTQ peoples, by Indigenous writers, by working class and poor writers, by writers with disabilities, and so on.” Översättaren Kate Briggs kommenterar Keenes text och tillägger: ”Doing such varied work is its own powerful way of doing politics.”

Översättning angår såklart inte bara litteraturen, utan berör oändliga frågor om det mellanmänskliga och inommänskliga. Hur formar en flerspråkig miljö ens identitet? Och hurdana hierarkier finns bland språken? Vi funderar också på vem människan är utan språk. Vem har tillgång till språket och hur klarar sig den som tas ifrån sitt språk? Var behövs språk – och översättning – som mest?

Slutligen funderar vi på hur långt översättningen sträcker sig. Hur översätts våra tankar, idéer och berättelser till dans, ljud och bildkonst? Har översättningen gränser? Kan känslor översättas? Minnen? Tid, rum och kroppar?

Skicka in era översättningar, era tankar och erfarenheter, studier och analyser om översättningar, ja, allt som kan tänka sig röra sig i sfären av översättningar!

Praktisk info:

Textförslag mejlas till [email protected] senast 6 september. Bidrag med bifogade utkast prioriteras.

Alla publicerade texter arvoderas med en symbolisk summa på 70-90 euro.

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar gärna texter även på andra språk – framförallt minoritetsspråk – såväl som flerspråkiga bidrag.

 

 

Welcome to send submissions to Astra’s final issue of 2024 on the theme of Translation!

What happens when languages meet? When a text undergoes a transition, enters a new language, gains new layers, and perhaps a new identity?

Every translation is a decision, a perspective, an interest. Despite advances in machine translation, the question remains: What gets translated? And who gets to translate?

John Keene writes in his essay “Translating Poetry, Translating Blackness”: “I believe too that we should have far more translations in general of work from outside the European and European-language sphere, more translation on work by women, by LGBTQ peoples, by Indigenous writers, by working class and poor writers, by writers with disabilities, and so on.” Translator Kate Briggs comments on Keene’s text, adding: “Doing such varied work is its own powerful way of doing politics.”

Translation, of course, concerns not just literature but touches on many different kinds of dialogues, both interpersonal and intrapersonal. For example, how does a multilingual environment shape one’s identity? And what kinds of hierarchies exist among languages? We also ponder who a person is without language. Who has access to language, and how does someone manage when deprived of their language? Where is language – and translation – needed the most?

Finally, we reflect on how far translation can extend. How do we translate our thoughts, ideas and stories into dance, sound, or visual arts? Does translation have limits? Can emotions be translated? Memories? Time, space, bodies?

Send in your translations, your thoughts and experiences on translations, your studies and analyses of translations – everything that can be imagined to move within the sphere of translations!

Practical info:

Send your draft to [email protected] by September 6th at the latest.

All accepted pieces are compensated with a symbolic sum of 70-90€.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive. We mostly publish pieces in Swedish, but welcome submissions in other languages too – especially minority languages – as well as multilingual pieces.