Open call: Delta i nästa nummer av Astra, tema Barndom!

Välkommen att skicka bidrag till Astra nummer 3/2024, på temat Barndom!

Barndomen – en tid, plats eller idé? Existerar den i oss eller runtomkring oss? Har alla en barndom? Hur bär vi den, och vem har resurser att återvända till den? Vem kan – och vill – minnas sin barndom?

Vi som inte är barn diskuterar ofta barnen. Vi jämför generationer. Vi vill uppfostra dem, skydda dem, hjälpa dem. Vi oroar oss över dem. Deras psykiska hälsa. Deras globala livsvillkor. Vi debatterar; hudvård eller inte? Vi jagar deras blickar bakom skärmar och skyller på algoritmer. Men var är barnet? Hur ser barnrummet ut, vilka färger och tankar fylls det av? Vem får bo där, vem får inte komma in?

I redaktionen funderar vi också på adoptionens och migrationens erfarenheter och politik. Och på transbarnen. Våldet mot dem. Könsbekräftande vård och rättigheterna (eller bristerna) kring den. Vi funderar på ungdomsdrivet klimatarbete. På Gazas barn och barndomar som går förlorade.

Barndomen; vad är, vad var, vad kunde den ha varit? För eller enligt dig? Den flyktiga, den formande. Den oändligt långtråkiga, den sköra, den busiga. Sagolik, lärorik, kolik? Skriv till oss och berätta! Från och med detta nummer tar också jag, Sofia Elie, över och vikarierar Elliot Lundegård. Vi ses i mailen!

Praktisk info:

Textförslag mejlas till [email protected] senast 31 maj. Bidrag med bifogade utkast prioriteras.

Alla publicerade texter arvoderas med en symbolisk summa på 70-90 euro.

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar gärna texter även på andra språk – framförallt minoritetsspråk – såväl som flerspråkiga bidrag.

Welcome to send submissions to Astra nr 3/2024 on Childhood!

Childhood – a time, a place, or an idea? Does it exist within us or around us? Does everyone have a childhood? How do we carry it, and who has the resources to revisit it? Who can – and wants to – remember their childhood?

Those of us who are no longer children often discuss children. We compare generations. We have opinions about raising them, protecting them, helping them. We worry about them. Their mental health. Their global living conditions. We debate about children consuming skincare. We chase their gazes behind screens and blame algorithms. But where is the child? How are the childhood rooms decorated, what kinds of colors and thoughts fill them? Who gets to live in them and who isn’t allowed in?

Approaching this number we also ponder on topics like adoption and migration, about the politics and experiences around them. We think about trans children. The violence against them. The rights and healthcare concerning their transitions. We’re curious about youth driven climate activism. We can’t help but think about Gaza, and all the lost childhoods.

Childhood; what is, what was, what could it have been? For, or according, to you? The fleeting, the shaping. The endlessly boring, the fragile, the mischievous. Fairytaily, informatory, colicky? Write to us and tell us! From this number on I, Sofia Elie, will take over and substitute Elliot Lundegård as the new chief editor. Looking forward to meeting you in the mail!

Practical info:

Send your draft to [email protected] by May 31st at the latest.

All accepted pieces are compensated with a symbolic sum of 70-90€.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive. We mostly publish pieces in Swedish, but welcome submissions in other languages too – especially minority languages – as well as multilingual pieces.