Open call: Delta i nästa nummer av Astra, tema Skam

Välkommen att skicka textförslag till nästa Astra, på temat Skam!

Hur förhåller du dig till skam? Som ett nödvändigt ont, en känsla att försöka bli av med, eller som en upplevelse som fyller någon sorts funktion?

Ofta handlar diskussioner om skam om huruvida det är just en användbar känsla, som lär oss navigera i sociala rum, veta vad som är okej och inte (enligt vem?), eller om det är en känsla som bara hindrar och håller oss tillbaka. En feministisk blick på skam påpekar kanske att den är ojämnt och orättvist fördelad – varför skäms vissa för att ta plats, andra inte? – och styrd av problematiska normer.

Kan skam vara en motivator för förändring, eller måste såna ambitioner grunda sig i helt andra känslor? När känner du själv skam? Tycker du att andra borde skämmas? Vad ska vi alls med skammen till!?

Ja, i vanlig ordning har vi på Astra många frågor – upplys oss gärna! Eller skriv om helt andra infallsvinklar på det stora, kanske åbäkiga, kanske kittlande temat Skam. Alla textgenrer är välkomna.

Praktisk info:
Textförslag mejlas till [email protected] senast 28 april. Bidrag med bifogade utkast prioriteras.

Alla publicerade texter arvoderas med en symbolisk summa på 50-70 euro.

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar gärna texter även på andra språk – framförallt minoritetsspråk – såväl som flerspråkiga bidrag.

 

In English:

Welcome to send submissions for Astra #3/2023, on Shame!

How do you relate to shame? Do you think it’s an unpleasant but necessary feeling, something to get rid of, or an experience that has a function in your life?

Discussions on shame often ponder upon whether it’s a useful feeling, something that teaches us to navigate social rooms know what’s okay and not (according to who?), or if it’s just something that holds us back. A feminist outlook on shame might point out how it’s unevenly and unfairly distributed – why are some people ashamed, and others not? – and ruled by problematic norms.

Can shame be a motivator for change, or does that have to be rooted in other kinds of feelings? When do you experience shame? Do you think others should be ashamed? What on earth are we to do with Shame!?

Yes, as usual: We’ve got many questions. And we look forward to you answering them for us! Or, for you to write something completely different related to the big, sticky, icky, maybe tickling, topic: Shame.

Practical info:

Send your draft to [email protected] by April 28th at the latest.

All accepted pieces are compensated with a symbolic sum of 50-70€.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive. We mostly publish pieces in Swedish, but welcome submissions in other languages too – especially minority languages – as well as multilingual pieces.