Open call: Delta i nästa nummer av Astra på tema Äta

Lila bakgrund, svart text som säger: Open call. Tidskriften Astra. Tema: äta. Skicka utkast 27 oktober.[English below]

Välkommen att skicka bidrag till Astra nummer 1/2024, på temat Äta!

Ätande och mat står ofta i fokus för feministiska diskussioner som kritiserar kroppsideal, kontroll och vikthets. Faktum är att Astra hade temat Mat så sent som i nummer 4/2016.

Nästa års första nummer är ett sätt att återknyta till vår historia: Var står vi nu? Vad har förändrats på åtta år? Men också: Vilka nya associationer väcker temat Äta? Vilka nya tolkningar av temat kan ett nummer bidra med idag? Astra tema Mat går att läsa gratis i sin helhet på vår hemsida för den som är nyfiken, men det är självklart inget krav för att bidra till Astra tema Äta.

Tankar som snurrar hos oss på redaktionen kretsar kring hur ätande skapar gemenskap och tillhörighet, men även exkludering. Ätande som en social praktik, som del av våra identiteter, våra (kultur-)arv. Ätande i konst och litteratur, ätande som en gränsdragning mellan mänskliga och icke-mänskliga djur. Att äta djur, eller inte. Att äta ”djuriskt”. Ätande som ritual. Fettaktivism, anti-bantningskultur, intuitivt ätande, kroppspositivism, ätandet och matens könade associationer.

Vems ätande ses som härligt, vems som motbjudande? Vem får frossa i mat? Vem har ens råd att äta!? Skriv till oss och berätta!

Praktisk info:
Textförslag mejlas till [email protected] senast 27 oktober. Bidrag med bifogade utkast prioriteras.
Alla publicerade texter arvoderas med en symbolisk summa på 70-90 euro.
Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar gärna texter även på andra språk – framförallt minoritetsspråk – såväl som flerspråkiga bidrag.

[In English:]

Welcome to send submissions to Astra nr 1/2024 on Eating!


Eating and food are often the focus of feminist discussions, criticising diet-culture, control, and strict body images. Astra actually had Food as a theme as recent as 2016!
The first issue of 2024 aims to connect with our own history as a magazine: Where are we now? What has changed in eight years? But also: What new associations does the theme Eating evoke? What new angles can an issue bring forth today?
Thoughts spinning in our minds as we set this theme revolve around how eating creates a sense of belonging and community, as well as exclusion. Eating as a social practice, as part of our identities, and our (cultural) heritage. Eating portrayed in art and literature, eating as a way to create boundaries between human and non-human animals. To eat, or not to eat animals. To eat “like an animal”. Eating as a ritual. Fat activism, anti diet-culture, intuitive eating, body positivity, the gendered aspects of eating and food.
Whose eating is seen as nice, whose is seen as repulsing? Who’s allowed to revel in food? Who can even afford to eat these days!? Write to us and let us know!

Practical info:
Send your draft to [email protected] by October 27th at the latest.
All accepted pieces are compensated with a symbolic sum of 70-90€.
Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive. We mostly publish pieces in Swedish, but welcome submissions in other languages too – especially minority languages – as well as multilingual pieces.