OPEN CALL: Delta i nästa nummer av Astra på tema Maskulinitet(er)

[English below]

Det är dags att skicka bidrag till nästa nummer av Astra! Vårnumret i år kommer ha temat Maskulinitet(er) – ännu ett av de förslag flera läsare kom med i förra årets läsarundersökning. Spännande! Astra välkomnar många olika ingångar och närmelsesätt till detta ofta ganska laddade begrepp. Självklart går det att gå rakt in i kritiken av hur (en viss sorts?) maskulinitet fortfarande upphöjs till skyarna, och hur det sipprar in i våra liv på både makro- och mikronivå. Men vi är även nyfikna på att läsa bidrag som undersöker vad maskulinitet kan ha att erbjuda, om maskulinitet alltid är av ondo, bidrag om skeva och queera maskuliniteter, minoritetsmaskuliniteter, rollspelets och lekens maskuliniteter, instabila maskuliniteter. Vi undrar vad som händer med maskulinitet om en undersöker den på riktigt nära håll. Vad är den för något, vad består den av? Går den att skärskåda, eller går den upp i rök om en tittar för nära?

Vi tar emot texter i alla tänkbara och otänkbara genrer. Recension, essä, poesi, intervju, artikel, you name it! Kom ihåg att bifoga ett utkast eller en utförligt beskriven idé när du mejlar ditt förslag till oss.

~ Utkast och idéer skickas till astra@astra.fi senast den 14 februari.

~ Bidragen arvoderas med en symbolisk summa på 50-70€.

~ Om ditt bidrag tas med i tidningen är slutdeadline för färdig text 4 mars (därefter finns tid för arbete med texten ihop med redaktör).

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar även texter på andra språk, såväl som flerspråkiga bidrag.

Vi är så nyfikna på att få läsa era bidrag!

***

It is time! The open call of submissions for Astra’s spring issue on Masculinities is here. This, too, is a theme that was suggested by several readers in last year’s reader survey. What a goldmine of suggestions that is! Astra welcomes many different approaches to the theme. Of course, the most obvious one for a feminist magazine might be the critical vantage point, that scrutinizes how (a certain kind of?) masculinity is still hegemonic, which affects our lives on both micro and macro level. But we’re also curious to read pieces about what masculinity can offer, if all masculinity is inherently bad, pieces about queer masculinities, minority masculinities, role play masculinities and masculinities in play, masculinities destabilized. We wonder what happens to masculinity if you examine it really close-up. What is it then, what is it made of? Is it possible to really see it, or does it evaporate like smoke if you look too closely?

As usual, we publish texts in all genres. Just remember to attach a draft or a very detailed description of what it is you want to write about.

~ Ideas and drafts can be sent to astra@astra.fi, deadline is 14th of February.

~ We pay all writers a symbolic sum of 50-70€
~ If your submission is accepted, the final readline for finished texts is 4th of March.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive.

We look forward so much to reading your pieces!